WordPress 技巧:当搜索结果只有一篇时直接重定向到日志

在 WordPress 进行搜索的时候,如果搜索结果只返回一篇日志的时候,最好的方法是直接重定向到该日志。


add_action('template_redirect', 'wpjam_redirect_single_post');
function wpjam_redirect_single_post() {
  if (is_search()) {
    global $wp_query;
    if ($wp_query->post_count == 1) {
      wp_redirect( get_permalink( $wp_query->posts['0']->ID ) );
    }
  }
}
标签: WordPress 技巧

热门文章