WordPress 技巧:在主题的文件中使用 Shortcode

如果你想用在主题文件中使用名为 [my_shortcode] 的 Shortcode,你只需要按照下面的方式使用 do_shortcode() 函数即可:


<?php echo do_shortcode("[my_shortcode]"); ?>

Shortcode 详细介绍和更多技巧:

热门文章