Google Adsense 新界面支持国家/地区报告

Google Adsense 新界面支持国家/地区报告,意味着可以按照地理位置来了解 Adsense 广告的效果。

点击“效果报告”标签,在侧边导航栏中,点击“国家/地区”报告即可。

但是只能按照国家,还无法具体到城市。

Google Adsense 新界面支持国家/地区报告

热门文章